ხარისხის მართვის სამსახური
ხარისხის მართვის სამსახურის უფროსი — გიორგი ნატროშვილი

ტელეფონი: 599 72 86 30

ელ.ფოსტა: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 1. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური ხელს უწყობს უმაღლეს სასწავლებელში სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის და სწავლების ხარისხის მაღალი დონის უზრუნველყოფას სწავლის, სწავლებისა და შეფასების თანამედროვე მეთოდების (მოდულები, საკრედიტო სისტემა და ა.შ.) დანერგვის გზითა და ავტორიზაციის პროცესისათვის თვითშეფასების მომზადებით;
 2. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელს თანამდებობაზე ნიშნავს და ათავისუფლებს უმაღლესი სასწავლებლის რექტორი;
 3. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის უფლებამოსილება განისაზღვრება ამ წესდებითა და უმაღლესი სასწავლებლის სხვა სამართლებრივი აქტებით;
 4. ამ წესდებით განსაზღვრული მიზნების მისაღწევად უმაღლესი სასწავლებლის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი ხელს უწყობს და უზრუნველყოფს:
 • შიდა და გარე შეფასების პროცედურების კოორდინაციას, რომელთა მიზანია სწავლების ხარისხის გაუმჯობესება;
 • უმაღლესი სასწავლებლის საეკლესიო მუსიკის ფაკულტეტის მიერ წარდგენილი საგანმანათლებლო პროგრამების განხილვასა და რექტორთან დასამტკიცებლად წარდგენას;
 • უმაღლეს სასწავლებელში ხარისხის უზრუნველყოფის პოლიტიკის, მექანიზმებისა და პროცედურების, სწავლებისა და კვლევის შეფასების წესების შემუშავებას და რექტორთან დასამტკიცებლად წარდგენას;
 • რეკომენდაციების წარდგენას საგანმანათლებლო პროგრამების ხელმძღვანელებისთვის და ფაკულტეტის დეკანისთვის საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამების სრულყოფის შესახებ, მათი ტექნიკური მონიტორინგისა და აკადემიური ექსპერტიზის საფუძველზე;
 • თვითშეფასების კითხვარის შემუშავებას და აღნიშნული კითხვარის ანალიზის საფუძველზე, რეკომენდაციების წარდგენას უმაღლესი სასწავლებლის ფაკულტეტის წინაშე სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის შემდგომი სრულყოფის მიზნით;
 • სწავლებისა და შეფასების თანამედროვე მეთოდების (კრედიტები, მოდულები და ა.შ.) დანერგვის ორგანიზებას;
 • კონფერენციების, ტრენინგების, სემინარების, საკონსულტაციო და საინფორმაციო შეხვედრების ორგანიზებას უმაღლესი სასწავლებლის აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალისთვის კურიკულუმის შემუშავებასთან და ავტორიზაციასთან დაკავშირებულ აქტუალურ საკითხებზე;
 • უმაღლესი სასწავლებლის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შესაბამისობის დადგენას ავტორიზაციის სტანდარტებთან და რეკომენდაციების წარდგენას ადმინისტრაციის ხელმძღვანელთან მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის ავტორიზაციის სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანის თაობაზე;
 • ავტორიზაციის თვითშეფასების კითხვარის და თვითშეფასების ანგარიშის, თანდართული დოკუმენტების მომზადების ორგანიზებას;
 • თვითშეფასების ყოველწლიური ანგარიშის წარდგენას განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში.

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი – „მართლმადიდებლური საღვთისმეტყველო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება – გიორგი მთაწმინდელის სახელობის საეკლესიო გალობის უმაღლესი სასწავლებელი“-ს წესდება, თავი II, მუხლი 10
FaceBook Twitter Google