საჯარო ინფორმაცია
წესდება

შინაგანაწესი

განვითარების ერთწლიანი სამოქმედო გეგმა

გიორგი მთაწმინდელის სახელობის საეკლესიო გალობის უმაღლესი სასწავლებლის საქმისწარმოების ინსტრუქცია  

გიორგი მთაწმინდელის სახელობის საეკლესიო გალობის უმაღლესი სასწავლებლის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დებულება  

გიორგი მთაწმინდელის სახელობის საეკლესიო გალობის უმაღლესი სასწავლებლის ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა მექანიზმები 

აკადემიური პერსონალისა და სამეცნიერო-კვლევითი/მეთოდური/შემოქმედებითი საქმიანობის წესი და პროცედურები 

სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური

სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი

სამაგისტრო ნაშრომის გაფორმებისა და დაცვის წესი

სტუდენტის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავებისა და განხორციელების წესი

სტუდენტთა კონტინგენტის, აკადემიური და მოწვეული პერსონალის რაოდენობის განსაზღვრის წესი

სტიპენდიების დანიშვნის, გაცემისა და შეწყვეტის წესი

ბრძანებები

ფაკულტეტის დებულება


FaceBook Twitter Google